STANOVY EVROPSKÉHO HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z. s.

HLAVA I.

Čl. 1 - Název, sídlo, cíle, prostředky

1. Evropské hnutí v České republice, z. s. (zkrácený název EH) je spolkem podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. EH je řádným členem Mezinárodního evropského hnutí (anglicky: European Movement International, francouzsky: Mouvement Européen International) se sídlem v Bruselu.

3. Sídlem EH v České republice je Praha.

4. Cílem EH je přispívat k vytváření sjednocené Evropy založené na respektu k lidským a občanským právům, na principech svobody, demokracie a právního státu. EH podporuje princip subsidiarity, decentralizace, demokratické samosprávy a šíření myšlenek občanské solidarity a participace.

5. EH bude přispívat k posilování vědomí evropské identity českých občanů, s důrazem na přínos českých zemí k evropským kulturním
a demokratickým tradicím. EH má pluralitní, nadstranickou povahu; nesmí se angažovat ve prospěch jakékoliv politické strany.

6. EH může činit jakékoli přiměřené kroky odpovídající jeho cílům, a to především:
a) kontinuálně spolupracovat s ostatními národními organizacemi mezinárodního Evropského hnutí, a to jak členských zemí Evropské unie, tak i v kandidátských zemích;
b) spolupracovat s dalšími národními a mezinárodními organizacemi, českými státními i občanskými organizacemi, podnikateli, médii atd. ve věcech působnosti EH;
c) pořádat konference, semináře a jiná pracovní setkání;
d) publikovat informační materiály, příručky, periodické tiskoviny a jinak užívat tisku, elektronických a audiovizuálních médií;
e) pořádat výstavy a jiné akce určené k propagaci činnosti EH, k otázkám sjednocování Evropy.


HLAVA II.

Č1. 1 - Členství v EH

Členem EH se mohou stát fyzické osoby formou individuálního členství nebo právnické osoby formou kolektivního členství (v zastoupení pověřené osoby).

Čl. 2 - Přijímání nových členů

1. Fyzická osoba zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku EH.
2. Za právnickou osobu vyplněnou přihlášku podepíše oprávněná osoba-statutární zástupce a zašle ji EH.
3. Předsednictvo EH je povinno na svém nejbližším zasedání došlé přihlášky projednat a členství přihlášených doporučit či nedoporučit ke schválení výkonnému výboru.
4. O stanovisku ke členství je EH povinno upozornit žadatele do 3 týdnů od zasedání, na němž se přihláška projednávala.

Čl. 3 - Práva členů EH

Člen EH má právo:
a) plně se podílet na veškeré činnosti a účastnit se všech akcí EH, pokud není stanoveno jinak;
b) být informován o činnosti EH, jakož i mít přístup ke všem informacím, které jsou EH dostupné a jež se týkají jeho činnosti;
c) sdružovat se v klubech, sdruženích a místních organizacích EH;
d) navrhovat kandidáty, kandidovat do orgánů a funkcí EH;
e) zúčastnit se hlasování - kolektivní člen je na Generálním shromáždění reprezentován pověřeným zástupcem s jedním hlasem;
f) podávat návrhy, stížnosti a dotazy orgánům EH;
g) odvolat se proti rozhodnutí výkonného výboru EH o vyloučení k rozhodčí komisi;
h) rezignovat na členství v EH.

Čl. 4 - Povinnosti členů EH

Člen EH je povinen:

a) řídit se platnými stanovami EH a pracovat ve shodě s programovými cíli EH;
b) platit členské příspěvky.

Čl. 5 - Zánik členství v EH

Členství v EH zaniká:
a) písemnou rezignací člena;
b) vyloučením pro neplnění členských povinností;
c) úmrtím nebo zánikem právního subjektu.

Č1. 6 - Čestné členství

EH může přiznat čestné členství osobě, která významným způsobem přispěla k cílům EH.

HLAVA III.

Čl. 1 - Orgány EH

1. Orgány EH tvoří:
a) Generální shromáždění, které je nejvyšším orgánem EH
b) Výkonný výbor
c) Předsednictvo
d) Předseda EH
e) Rozhodčí komise
d) Revizní komise

2. Volební období všech orgánů EH je 2 roky.

Čl 2. - Generální shromáždění EH (zkrácený název GS)

1. GS plní funkci členské schůze. Schází se nejméně jednou za 2 roky nebo na žádost alespoň 1/10 všech členů.
2. GS schvaluje program jednání navržený výkonným výborem.
3. GS je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů EH. Pokud do 30 min. od zahájení zasedání není naplněna tato podmínka, může hlasování přítomných členů rozhodnout o právoplatnosti jednání a přijatých závěrů.
4. GS volí předsedu EH, výkonný výbor, předsednictvo, místopředsedy, rozhodčí a revizní komisi.
5. GS rozhoduje o počtu členů výkonného výboru, členů předsednictva a místopředsedů.
6. GS bere na vědomí rozhodnutí Výkonného výboru o vyloučení člena EH a rozhodnutí v osobních sporech mezi členy EH.
7. GS schvaluje po projednání zprávu o činnosti EH, zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise za uplynulé období.
8. GS schvaluje výši členských příspěvků na následující období.
9. GS schvaluje stanovy a jejich změny, a to alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech přítomných.
10. GS rozhoduje o ukončení činnosti EH, a to dvoutřetinovou většinou všech hlasů všech členů EH.

Čl. 3 - Výkonný výbor EH (zkrácený název VV)

1. VV se schází nejméně 1x za 3 měsíce anebo na žádost alespoň 1/3 členů.
2. Jednání VV řídí předseda EH nebo jím pověřený zástupce.
3. VV navrhuje GS počet členů předsednictva, místopředsedů a náplň jejich činnosti.
4. VV rozhoduje o přijetí nových členů či o vyloučení člena EH.
5. VV je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Pokud do 30 min od zahájení jednání nedojde k naplnění této podmínky, VV se usnáší nadpoloviční většinou všech přítomných.
6. VV schvaluje rámcový program na období mezi zasedáními VV.
7. VV schvaluje rozpočet na následující období.
8. VV svolává GS a připravuje program jednání.
9. VV projednává zprávu o činnosti EH za uplynulé období, kterou předloží ke schválení GS.
10. VV projednává zprávu o hospodaření za uplynulé období, zprávu revizní komise a předloží ji ke schválení GS.

Čl. 4 - Předsednictvo

1. Předsednictvo tvoří: předseda EH, místopředsedové, hospodář a další členové VV.
2. Předsednictvo odpovídá za řádný chod organizace včetně záležitostí finančních.
3. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy EH.
4. Předsednictvo svolává VV a to nejméně jedenkrát za tři měsíce nebo na žádost alespoň 1/3 všech členů VV a navrhuje program jednání.
5. Předsednictvo projednává navržené akce a projekty EH a předkládá je VV ke schválení.
6. Předsednictvo schvaluje na návrh předsedy výkonného ředitele kanceláře EH, plat a náplň jeho práce.

Čl. 5 - Předseda EH

1. Předseda stojí v čele EH.
2. Předseda zastupuje EH navenek ve všech oblastech jeho činnosti.
3. Předseda svolává předsednictvo, a to nejméně jedenkrát měsíčně nebo na žádost alespoň 3 jeho členů.
4. Předseda řídí zasedání předsednictva a VV.
5. Předseda jmenuje výkonného ředitele EH.
6. Předseda může delegovat některé ze svých pravomocí na ostatní členy předsednictva, výkonného výboru a výkonného ředitele EH.

Čl. 6 - Rozhodčí komise

1. Rozhodčí komise je arbitrážním orgánem, který řeší osobní spory mezi členy EH a otázky spojené s dodržováním stanov a plněním cílů EH.
2. Rozhodčí komise má nejméně 3 členy.
3. Rozhodčí komise předkládá svá zjištění k posouzení VV.

Čl. 7 - Revizní komise

1. Revizní komise je kontroluje finanční hospodaření EH.
2. Revizní komise má 3 členy.
3. Revizní komise může na žádost předsednictva uskutečnit průběžnou kontrolu hospodaření finančními prostředky EH.
4. Revizní komise předkládá výsledky svých zjištění VV.
5. Revizní komise může navrhnout VV potřebu auditu hospodaření EH.
6. Člen revizní komise nesmí být ve funkcích VV a Předsednictva EH.

Čl. 8 - Výkonný ředitel EH

1. Výkonný ředitel řídí chod a správu kanceláře EH.
2. Délka mandátu výkonného ředitele je určena v pracovní smlouvě, kterou s ním uzavře po schválení předsednictvem předseda EH.
3. Ze své činnosti je výkonný ředitel odpovědný předsednictvu EH.
4. Výkonný ředitel má právo se účastnit jednání VV a předsednictva s hlasem poradním.

HLAVA IV.

Čl. 1 - Zásady hospodaření EH

1. Zásady hospodaření EH musí být v souladu s platnými předpisy.
2. Účetnictví EH bude vedeno podvojným způsobem.
3. Peněžní prostředky EH, kromě nezbytné hotovosti jsou ukládány na peněžním účtu v bance. Podpisovým právem disponuje předseda EH a další osoby, na které deleguje tuto pravomoc.
4. Příjmy EH tvoří :
a) dary fyzických a právnických osob;
b) granty nebo jiné formy příspěvků;
c) členské příspěvky;
d) zdroje z vlastní činnosti.
5. Zisky z vlastní činnosti budou použity k plnění cílů EH dle HL.I, čl. 1, bodu 6.

HLAVA V.

Čl. 1 - Zánik EH

1. EH může zaniknout:
a) dobrovolným rozpuštěným;
b) nebo sloučením s jiným sdružením;
c) nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění;

2. Pokud sdružení zanikne bez právního následovnictví, bude provedena jeho likvidace obdobně podle příslušného ustanovení obchodního zákoníku.

3. Likvidátora jmenuje VV, který také schvaluje zprávu o provedení likvidace, závěrečnou účetní uzávěrku a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku.

4. Likvidační zůstatek bude darován právnické osobě se stejným nebo podobným cílem.

HLAVA VI.

Čl. 1 - Zvláštní opatření

Členové VV, Předsednictva a výkonný ředitel EH podepíší čestné prohlášení, že nikdy nebyli pracovníky a ani nespolupracovali s StB a že nikdy nezastávali vedoucí funkci v KSČ od funkce předsedy ZO výše.

Schváleno Generálním shromážděním Evropského hnutí v ČR dne 10. června 2015