Evropský účetní dvůr podepisuje účetní závěrku devátým rokem po sobě

14.10.2016

Evropský účetní dvůr vydal devátým rokem po sobě kladné hodnocení účetní závěrce EU. Účetní dvůr shledal, že zejména u politik soudržnosti a zemědělství dále klesla celková odhadovaná míra chyb u plateb ze 4,4 % v roce 2014 na 3,8 % v roce 2015.

U prověřených příjmových operací nebyly zjištěny žádné chyby. Oblastí s nejnižší mírou chyb jsou i nadále právní výdaje.

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za rozpočet a lidské zdroje Kristalina Georgievová uvedla: „ Rozpočet EU má sloužit lidem a já mám radost z toho, že jsme v tomto ohledu dosáhli pokroku, který jasně dokládá poslední zpráva EÚD. Peníze jsou lépe směrovány tam, kde jsou třeba, a jsou rovněž efektivněji spravovány. V tom je třeba v ještě větší míře pokračovat. Finanční prostředky EU patří našim občanům a my musíme dostát odpovědnosti za to, že každé euro bude vynaloženo podle pravidel.“

Pobídky pro lepší kontrolu toho, jak členské státy vynakládají prostředky EU

Členské státy spravují 80 % rozpočtu EU. Komise vypracovala pobídky, aby členské státy podpořila v jejich snahách o další zlepšení řídicích a kontrolních systémů. Cílem je, aby členské státy odhalovaly jakékoli nesrovnalosti včas, informovaly o nich a napravovaly je tak, aby předešly riziku ztráty finančních prostředků, na které by měly nárok. Komise pomáhá členským státům v jejich úsilí šířením osvědčených postupů a tím, že jim poskytuje pokyny a organizuje školení pro vnitrostátní orgány, které v praxi čerpají prostředky z fondů EU.

Středem zájmu i nadále výkonnost

Evropská komise přijala řadu dalších opatření, která mají zajistit, aby každé euro z rozpočtu EU bylo vynaloženo smysluplně. V roce 2015 Komise zahájila iniciativu „rozpočet EU zaměřený na výsledky“ s cílem zajistit, aby byly zdroje EU řádně využívány ve prospěch občanů a aby projekty financované EU vykazovaly jasné přínosy a efektivitu nákladů. Cílem je využívat rozpočtu EU v zájmu oživení růstu, vytváření pracovních míst a konkurenceschopnosti a rychle a účinně reagovat na nové výzvy a mimořádné situace. V roce 2015 byl spuštěn jednotný portál, kde jsou zveřejňovány informace o výsledcích dosažených prostřednictvím rozpočtu EU: Výsledky EU.

Navracení prostředků EU zpět, pokud byly vynaloženy nesprávně

V případech, kdy Komise zjistí, že prostředky EU byly vynaloženy nesprávně, přijme opatření k jejich zpětnému získání – v průměru se jedná zhruba o 3 miliardy eur ročně. Komise odhaduje, že v rozpočtovém roce 2015 by budoucí opatření na zpětné získání prostředků mohla ohrožené zbývající prostředky dostat úroveň mezi 0,8 % a 1,3 %.

Čím jednodušší pravidla – tím méně chyb

V září 2016 předložila Komise svůj přezkum víceletého finančního rámce (2014–2020) v polovině období. Tento přezkum doprovázel ambiciózní návrh na zjednodušení finančních pravidel. Jednodušší pravidla snižují míru chyb a zvyšují účinnost financování EU.

Schválením účetní závěrky za rok 2015 Účetním dvorem se zahajuje každoroční postup udělování absolutoria. Pro usnadnění tohoto postupu Komise v červenci 2016 shromáždila zprávy týkající se příjmů a výdajů, správy a výkonnosti EU v roce 2015. Tento integrovaný balíček finančních zpráv ukázal, že rozpočet EU přináší výsledky v souladu s prioritami Komise a je náležitě plněn.

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte