Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice

v přednáškovém sále Moravského zemského muzea, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno 10.04.2015 Od 9:00 Do 16:00

vropské hnutí v České republice a Newton College, a.s., pořádaly konferenci „Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice“, která se konala dne 10. 4. 2015 v přednáškovém sále Moravského zemského muzea, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno.

Zpráva o průběhu konference 

 Vědecko-popularizační konference na téma „Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice“ se uskutečnila dne 10. 4. 2015 v Brně v prostorách Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea v Brně. Pořadatelem konference byla soukromá vysoká škola NEWTON College, a. s. společně s Evropským hnutím v České republice. Hlavním partnerem konference byla Česká spořitelna, a. s., mediálním partnerem byl EurActiv.cz.

První fází realizace konference byla věcná a organizační příprava vědecko-popularizační konference, která se uskutečnila v období od 26. 1. 2015 do 9. 4. 2015.

V rámci věcné přípravy konference bylo provedeno podrobné zpracování obsahu, cílů a programu konference. V návaznosti na to byl připraven podkladový materiál k tématu konference. Byl zaměřen na rozbor postavení Evropské unie a USA ve světové ekonomice, jeho vývoj, současný stav a výhled do budoucna, na porovnání makroekonomického vývoje Evropské unie a USA a jeho srovnání s dalšími významnými ekonomikami světa, na analýzu úlohy amerického dolaru a eura v globální ekonomice, na porovnání kvality podnikatelského prostředí v Evropské unii a USA podle hodnocení Doing Business Světové banky a na rozbor vztahů Evropské unie a USA v kontextu společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Podkladový materiál informoval ex ante účastníky konference o výsledcích vědeckých analýz provedených k uvedeným tématům. Poskytnuté výchozí informace pro účastníky konference je měly také stimulovat k diskusi o problematice probírané na konferenci a vyvolat hlubší zájem o její studium a případný další výzkum.

Přednášky na konferenci k jednotlivým otázkám a problémům byly zajištěny devíti experty na danou problematiku. Přednášející připravili obsáhlé prezentace.

Organizační příprava konference spočívala ve vyhledání a zajištění vhodných prostor pro její konání, v průběžné komunikaci s přednášejícími, v přípravě a odesílání programových pozvánek a komunikaci s možnými účastníky, v provedené prezentaci na internetových stránkách projektu a v dalších médiích, v přijímání přihlášek, tisku podkladového materiálu i jeho uveřejnění v elektronické podobě, v propagaci a publicitě subjektů podílejících se na pořádání a financování konference, v zajištění audio záznamu konference a v dalším technickém zabezpečení konference, v zajištění občerstvení pro účastníky konference aj. Na internetových stránkách projektu byla zveřejněna informace o připravované konferenci, její program, přihláška na konferenci i podkladový materiál.

Na věcné a organizační přípravě konference se podíleli následující členové projektového týmu:

·         PhDr. Jiří Malý, Ph.D. – ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College (manažer projektu)

·         Ing. Ladislav Říha, CSc. – místopředseda Evropského hnutí v České republice (gestor projektu)

·      Ing. Karel Mráček, CSc. – člen předsednictva Asociace výzkumných organizací; Institut evropské integrace, NEWTON College

·         Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. – Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College

·         Ing. Ivana Dostálová – Institut evropské integrace, NEWTON College

·         Václav Votýpka – asistent ředitele Institutu evropské integrace, NEWTON College

·         Ing. Hynek Opolecký – výkonný předseda Vzdělávacího střediska na podporu demokracie

Druhou fází realizace konference bylo samotné uskutečnění vědeckopopularizační konference na téma „Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice“. Konference se konala dne 10. 4. 2015 v době od 9:00 do 16:00 hod. v Brně v prostorách Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea, Zelný trh 8. Konference se zúčastnilo 96 posluchačů.

Konferenci zahájili úvodními proslovy manažer projektu PhDr. Jiří Malý, Ph.D. a Viktor Chvátal za Evropské hnutí v České republice. Konferenci moderoval PhDr. Jiří Malý, Ph.D.

V dopoledním a odpoledním bloku konference bylo předneseno celkem devět odborných příspěvků od následujících devíti přednášejících:

·         PhDr. Jiří Malý, Ph.D. – ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College

·         doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA. – ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd

·      Ing. Karel Mráček, CSc. – člen předsednictva Asociace výzkumných organizací; Institut evropské integrace, NEWTON College

·         Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. – Ekonomický ústav Slovenské akademie věd

·         Ing. Mgr. Jan Michal – vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice

·     Ing. Martin Tlapa, MBA – náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce bilaterální mimoevropské spolupráce, ekonomické diplomacie a mezinárodních ekonomických institucí

·         Ing. Jan Jedlička – manažer EU Office, Česká spořitelna, a. s.

·         Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. – Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College

·         Ing. Ivana Dostálová – Institut evropské integrace, NEWTON College

 

Dopolední blok konference se zabýval postavením Evropské unie a USA ve světové ekonomice, jeho vývojem, současným stavem a výhledem do budoucna, porovnáním makroekonomického vývoje a úrovně konkurenceschopnosti Evropské unie a USA a jejich srovnáním s dalšími významnými ekonomikami světa, zejména ostatními státy G7 a zeměmi BRICS, analýzou úlohy amerického dolaru a eura v globální ekonomice a vývojem jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství.

V rámci odpoledního bloku získali účastníci konference informace o předpokládaných přínosech a možných rizicích Transatlantického obchodního a investičního partnerství, o problémech eurozóny, jejich dopadech na postavení Evropské unie v globální ekonomice a o možných budoucích scénářích vývoje eurozóny, o vztazích Evropské unie a USA v kontextu společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU a o různých aspektech kvality podnikatelského prostředí v Evropské unii a USA a o jejich srovnání podle hodnocení Doing Business Světové banky.

Pohled do sálu 

V dopoledním i odpoledním bloku konference byl rovněž vytvořen rozsáhlý prostor pro diskusi, který byl účastníky konference plně využit.

Diseminace vědeckých poznatků o probírané problematice byla zajištěna mezi účastníky konference podle jejich ohlasů kvalitním způsobem. Přínosem byla rovněž diskuse o validitě těchto poznatků a potřebě zkoumání a sledování dalších souvislostí. Účastníci konference měli možnost seznámit se též s názorovými střety a různými postoji k dané problematice. Současně měli možnost se dozvědět, které názory jsou většinové a které menšinové, které názory již byly v praxi verifikovány, které z nich byly takto potvrzeny, resp. zamítnuty a které dosud na své ověření čekají. Celkově tak konference umožnila dosáhnout posunu v poznání dané problematiky u jejích účastníků. Zveřejnění a distribuce výsledků konference (na internetových stránkách i v tištěné podobě) umožňuje šíření těchto poznatků i k dalším subjektům.

  z konference

Z celé konference byl pořízen audio záznam (zabezpečeno společností PND spol. s r. o., Seifertova 28, Brno). V rámci konference bylo rovněž pro účastníky zajištěno občerstvení (dodavatel Václav Šimek, Bulharská 45, Brno). V přednáškovém sále bylo umístěno po dvou reklamních bannerech NEWTON College, a. s. a Evropského hnutí v České republice (pořadatelé konference) a České spořitelny, a. s. (hlavní partner konference). Ve formě prezentace bylo rovněž promítáno logo EurActiv.cz (mediální partner).

z konference 

Třetí fází realizace konference je fáze publikační (od 11. 4. 2015 do 31. 7. 2015), v níž bude na základě konference a jejího audio záznamu zpracována a vydána souhrnná publikace s názvem „Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice“. Její zpracování zahrnuje veškeré redakční práce včetně dvou korektur. Publikace bude obsahovat výkladový text (vycházející z podkladového materiálu ke konferenci) a přepis všech přednášek a diskusí na konferenci (podle audio záznamu konference). Publikace bude distribuována všem účastníkům konference i dalším osobám a institucím a bude rovněž zveřejněna na internetových stránkách projektu. V souladu s dohodou o spolupráci uzavřenou mezi Evropským hnutím v České republice a NEWTON College, a. s. bude 10 výtisků souhrnné publikace z konference zdarma předáno Evropskému hnutí v ČR.

Anketa

Cítíte se Evropanem?
 78.4%
 21.6%
Celkem hlasovalo 393 uživatelů Výsledky dalších anket >

Diskuzní fórum

Vstupte